CLOSE

Das Zimmer

  • Noism 1
Das Zimmer
Duplex Noism0/Noism1
Photo; Kishin Shinoyama
Premiere: 22 January 2021
Production: Duplex Noism0/Noism1
 
Direction, Choreography: Yuki Mori
Costume: Hanako Washio
Performed by: Sena Imoto, Kairi Hayashida, Charlie Leung, Kai Tomioka, Ayami Toba, Stephen Quildan, Maya Nishizawa, Rio Miyoshi, Kota Okuda, Karin Sugino, Akira Hiura
Supported by