CLOSE

The DOVE bounced off the language wall

  • Noism 2
The DOVE bounced off the language wall
Noism2 Special Performance 2013
Photo:Isamu Murai
Premiere: 13 July 2013
 

Direction, Choreography: Yuki Yamada
Dancers: Kana Ikegaya, Rui Kajita, Ichiro Sugae, Nana Suzuki, Shoko Seki, Sato Oikawa, Takayoshi Tsuchida, Yuya Yoshizaki

Venue: Niigata Prefectural Government Memorial Hall (Niigata)
Supported by