CLOSE

Life as a Dog

  • Noism 1
Triple Bill
Life as a Dog
guest choreographer evening vol.1
Photo:Kazuo Higashiura
Premiere: 15 July 2005
Production: Triple Bill
 

Direction, Choreography: Ryohei Kondo
Music: compiled by various music
Video: Ryohei Kondo
Light design: Satoe Morishima (impression)
Video: Ryohei Kondo
Animation Original Picture: Noism05
Dancers: Naoya Aoki, Sawako Iseki, Yoshiko Kinoshita, Nami Sato, Yasutake Shimaji, Yuka Seike, Satoko Takahashi, Tomohiko Tsujimoto, Shintaro Hirahara, Ayako Nakano
 

Venues: RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center (Niigata), Theater BRAVA! (Osaka), Setagaya Public Theater (Tokyo)
Supported by